IWWERT ONS

Microtech Technology Company Limited, am 2001, Offseert profesionale Design a Manufacturing-Server fir hundren- Typen vun Liquid Crytal Display modulen an Touch Panels-TN,FSTN, TTFT, RTP, CtP. Maachen vun der Héich Kontraste, feet- Resortschoou, weideld-Wiel Kuchtbare Winke an eeg Krach Konsumption, Microtech vum Produker ginn weider benotzt an Industriel Equipment, Mediesk-Aöper, Home Intelligent Approven, Digital Kameras,Video Game-Aöper, Instruments, etc. Beim vun sien Instituurt, de Manatioun gitt Strategieg an 'Erweigg' Erwaarg Vir fir dës Bedien a ISO 9001: 2015 standarden, Microtech weider äusgen feerch proffesionalen, äusgen avhangert Technologie, D' Entwéch nei Produker, Prozess erwaachen an de Qualitéit. Basis op sien faste R&D- Kapasitéit, outstande produk- Qualitéit an professionelen Microtech huet d'Héis reputation vun bei der Mainland an äusgen-Customers wenn, an de langstee-strateistratesche Partners-Erbetung mat hi. Besiteiert op de Qualitéitskonsecht vun "Quality ass d'éi Bescht ", Shenzhen Magda Technology Co., Ltd. Implementellt d' Qualitéit-Polie vun "Customer Eerst, Quality eerst, Praktische Innovation, Excellence, Defréitéit a Envirmentalbesterung, Profesiel an Héich Effizigentz. D'Afscht Faktuur a Ausbreken d'Dienst ass der selchm äusfach, fir de klienten mat zero-defect Producen a Serviceen stellt. D' Produut Qualitéit kann net nëmme d'fësirchen Ingueden vun verstellen vun Verschieler an der Mainland China fir de Qualitéit vun de Display, Méi äus de Benouen vun Héich Konstantenéit a Héich begeftzéitséit vun de Modul Effekten vun "bekannt" an Europa, Amerika an Asies-Pacific.

méi gewuer ginn

PRODUIT

méi gewuer ginn

NEIEGKEETEN

D' tft "lcd Moduler" vertellt dir, den Klassifikatiounen a Applikatiounen vum LCD- Likit Kristal Modulen

D' tft lcd Moduler vertellt dir, dat an der weiten Prozess, Qwaarch ass et net benotzt der Printzel vun LCD-kiukit Kristallmoduul ophollen.

2021-10-20 méi gewuer ginn

Wo d' tft lcd Modul opmaachen

Bei d' tft lcd Modul fir een Tief benotzt, D' TFT-Biram frant eefs (et ass äus mei äht aus der Siet, wann de Strot opmaachen), an 's kiewaarft verstell vater. Staken sinnt späichert op, d'Féffeffet hat ee groet op d'Ufficheffet.

2021-10-28 méi gewuer ginn

Preutions fir de Kapasitive touchbilm benotzen

Alles weett dat äus d'Mechen vun de Schäft-Firma vun der Pädéen benotzt, Wat sinn de Behollen, déi d'Life vun der äusschirm beter eréisen kann?

2021-11-04 méi gewuer ginn

IPS- Picture- Qualitéit, déi op alleen Winke wirkt

IPS- Picture- Qualitéit, déi op alleen Winke wirkt

2020-07-24 méi gewuer ginn

Wat ass de Funksion vun dwebel Glas vum capacitive touchbilm

Eier Kapasitiwschsch-Baarter, a d' Elke Produkt, mellt sien Effekt haft. Wann et net funkschent, wlétt et net genaueg Tief vergaache? Capacitive touch-Biram ass och eng vun hi, so d'Dopel-capacitive-Piramm, wat ass d'Rol vun de Glas?

2021-11-11 méi gewuer ginn

Tft capacitive touch Manufacturer weisst dir: Wat ass d'Print vun capacitive touchbilm

D' Manufacttor vum tft-kapasitiwsch t De Leit stellen. Maachen eeg Krach Konsumptioun, langLife, a lemt Operatiounen, déi vun de Marken vun de Kapasitive touchsschiermen sicht, an verskeied kapasitive touch-Biram-Produker huet aus. D'Fifter vun tf Faslif ersetzt

2021-05-24 méi gewuer ginn

Wo tf

D'Fifter vun tf Leits benotzer fir Qualitéit vun der Liwe a ram-Béigen

2021-11-18 méi gewuer ginn

Tft capacitive touch Manufacturer weisst dir: Wat ass d' Verschelz mat kapasitive touchschierm an TFT LCD-Biram.

D'Vervaardiger vun Tft-kapasitiv touch vertellt dir dat de Kapasitive touchschierm ass net ee wirschierm ass, mer e Komponent an uhn vun der LCD-Birschierm installéiert. D' Manufacturer vun Tft-kapasitiv-Tipt vertellt dir dat de Kapasitivschierm e Stut vun dréitsten tempered Glas ass an euien ...

2021-05-28 méi gewuer ginn

méi gewuer ginn